REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY   www.patentmotorowodny.pl  szkolenie e-learning

Regulamin korzystania ze szkoleń bhp metodą e-learningową w połączeniu z praktyczna nauka i przygotowaniem do egzaminu na patent

Regulamin określa zasady korzystania z  serwisu e-learningowego  www.patentmotorowodny.pl  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu  jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

                                                                                                                                                                 §1

                                                                                                                                                            Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Usługodawca

Wyłącznym właścicielem platformy ze szkoleniami okresowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – www.patentmotorowodny.pl jest firma WiU Dariusz Nawara ul. Heleny24/76 , 30-838 Kraków. NIP 679-155-15-72

KONTAKT-biuro

Dariusz Nawara ul. Kozia 19 , 30-733 Kraków, Tel 502257098, e-mail  info@patentmotorowodny.pl

Platforma e-learningowa

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.patentmotorowodny.pl umożliwiający dostęp do szkoleń  e-learningowych.

Nabywca:                                                                                                                                  

Pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień w http://www.patentmotorowodny.pl/

Użytkownik:                                                                                                                                      

Osoba zatrudniona przez Nabywcę na umowę o pracę bądź inną umowę w oparciu o przepisy prawa , wskazana z imienia i nazwiska, skierowana przez Nabywcę do udziału w odpowiednim szkoleniu. Użytkownikiem może być również Nabywca jeżeli wykupił szkolenie dla siebie.

Szkolenie e-learningowe

Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie szkolenia, dostępny na platformie e-learningowej.


                                                                                                                                                                §2

                                                                                                                                                     Informacje ogólne

 1. Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym http://www.patentmotorowodny.pl/  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zarejestrowanie się w www.studioacme.pl  jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem. Nabywca i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń na Platformie e-learning http://www.patentmotorowodny.pl/ jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.
 4. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik ma ciągły dostęp do FAQ. W przypadku, gdy nie znajdzie tam niezbędnych informacji może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres:  http://www.patentmotorowodny.pl/ w celu uzyskania pomocy.
 5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od WiU Dariusz Nawara wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

                                                                                                                                                                 §3

                                                                                                                                                        Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. Szkolenia bhp są zwolnione z podatku VAT.
 2. Cena zwiera:
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych e-learning
 • Opłatę za przesyłkę certyfikatu
 • Certyfikat
 • Egzamin- opłaca sie dodatkowo przez stronę związku
 • Konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w trakcie szkolenia

      3. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

      4. Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „pliki do pobrania” lub wysyłana na adres e-mail

      5. Forma płatności:

 • Przelew tradycyjny na konto bankowe
 • Przelew „Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem
  przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”
 • Karta płatnicza – operatorem kart płatniczych jest SumUp , licencjonowana Instytucja Płatnicza nadzorowana przez angielski Financial Conduct Authority (numer licencji 900700) oraz certyfikowana przez EMV (Europay, MasterCard i Visa) i PCI-DSS, co zapewnia najwyższy standard autoryzowanych transakcji.

      6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą podczas trwania szkolenia nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłącznie z winy Nabywcy wpłata za  szkolenie  e-learningowe   nie jest zwracana.

      7. W przypadku nie wykonania wszystkich zadań  z  winy Nabywcy/Użytkownika wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.

      8. Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

      9. Promocja  na wszystkie szkolenia dostępne na platformie obowiązuje od 01.09.2019 r. na czas nieokreślony.

10. Wydanie loginu i Hasła dostepowego następuje niezwłocznie tj max do 24 h od momentu informacji o płatności ( zazwyczaj do 1h ).

11. Wysłanie dokumentu potwierdzającego odbyci eszkolenia – na e-mail – niezwłoczne 24 h, po informacji kursanta można czas skrócic poniżej 30 minut od momentu zgłoszenia.

Dokument o ukończonym kursie nie jest wystawiań w żadnej formie. By zapisac sie na egzamin wystarczy opłat ai dowód osobisty, dla osób nieletnich odpowiednia zgoda rodziców.

Dokument jest wydawany po egzaminie- na jego podstawie związek wydaje dokument – patent

                                                                                                                                                        § 4

  Zamówienia oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej  http://www.patentmotorowodny.pl/  . Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 4. Szkolenia są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę.
 5. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę/Użytkownika. 
 6. Nabywca/Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.
 7. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo.
 8. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w formie testu składającego się z 70 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest udzielenie  60/70 poprawnych odpowiedzi.
 9. Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane, które są niezbędne do wystawienia Certyfikatu
 10. Egzamin jest ograniczony czasowo, oraz odbywa sie wyznaczonych terminach i miejscach przez Związek motorowodny
 11. Nie zaliczenie testu egzaminacyjnego powoduje naliczania brak możliwości podejścia do egzaminu praktycznego i wymaga powtórki wraz z opłatą za ww egzamin

                                                                                                                                                                 § 5

                                                                                                                                       Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Nabywcy/Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie http://www.patentmotorowodny.pl/ korzystając z platformy e-learningowej.
 2. Zdali egzamin państwowy

                                                                                                                                                         § 6

                                                                                                                                                          Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: info@patentmotorowodny.pl
 2. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację
 • rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy
 • opis reklamacji
 • okoliczności uzasadniające reklamację

      3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje  złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

      4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę                  

                                                                                                                                                                 § 7

                                                                                                                                                      Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy e-learningowej  http://www.patentmotorowodny.pl/  , wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma e-learningowa  http://www.patentmotorowodny.pl/  oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 419, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.).
  Niniejszy program komputerowy jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę, – WiU Dariusz Nawara  
  Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowania lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Usługodawcy, WiU Dariusz Nawara.
 2. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej loga swojej firmy.

                                                                                                                                                                § 8

                                                                                                                                                Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności  skorzystania z niego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie http://www.patentmotorowodny.pl/   . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i  oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.
 6. W paragrafie nr 9 znajdują się aktualizacje regulaminu wraz z datami wprowadzenia. Zmiany mają karencje 30 dni od daty wprowadzenia i nie działają wstecz z wyjątkiem warunków szczególnych.
 7. Warunki szczególne – dotyczą ochrony danych osobowych, przechowywania – bezpieczeństwa danych i płatności. Zmiany Regulaminu- informacja o zaistniałych zmianach tylko na stronie. lub szkolone osoby w trakcie szkolenia.

§ 9

Aktualizacje i zmiany w regulaminie.

BRAK ZMIAN

Organizator Dariusz Nawara – http://www.patentmotorowodny.pl/

miejsce – Kraków – zalew Bagry lub dowolne miejsce wskazane i uzgodnione umową.

Tematyka

1.Wiadomości ogólne.
-Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.
-Organizacja spotu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM -Międzynarodowa Organizacja Motorowodna.
-Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jako organów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnej jako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przez wyżej wymienione jednostki.
-Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.
-Inne instytucje związane z wodą.
    – Państwowa Straż Pożarna.
    – Policja.
    – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
    – Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszyw.
    – Przedsiębiorstwa Rybackie.
    – Przedsiębiorstwa Żeglugowe.

2.Przepisy.
-Podstawa prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego. Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.
      – Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013r w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 16.04.2013 poz. 460.)   
      – Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,  kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
    – Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
    – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych  na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z Międzynarodowym Kodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom.
    – Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej (Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43)
    – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.12.2004r. w sprawie polskiego rejestru jachtów (Dz.U.nr.6,poz42 i 43).
   –  Rozporządzenie Ministra Sportu (-z dnia 29.05.2006 r. Dz. U. nr 99 poz. 690) w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.
    – Ustawa o bezpieczeństwie morskim (z dnia 09.11.2000r. Dz. U. nr 109, poz. 1156).
    – MPZZM – Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z 1972 r. Ze zmianami, które weszły w życie 01.06.1983r.
    – Zarządzenia Porządkowe Dyrektorów Urzędów Morskich w sprawie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi morskiej przez statki sportowe i turystyczne.
    – Zasady ubezpieczania jachtów motorowych oraz postępowanie po awarii i wypadku na wodzie.
    – Sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków – wizualne i akustyczne przekazywanie informacji o statkach i jednostkach uprawiających żeglugę przy użyciu: świateł, znaków i sygnałów dźwiękowych – zasady i sposób ich nadawania.
    – Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.
    – Sygnały wzywania pomocy.

3.Budowa jachtów motorowych.
-Typy jachtów motorowych i ich budowa.
-Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachty ślizgowe i wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne: drewno, sklejka, stal, aluminium, laminaty, skutery wodne.
-Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.
-Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, wyporność, niezatapialność, zwrotność, żegluga na fali i w ślizgu.
-Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.
-Wyposażenie techniczno – eksploatacyjne jachtów motorowych.
   – wyposażenie bosmańskie
   – urządzenia nawigacyjne.
   – urządzenia i sprzęt ratunkowy.
   – urządzenia i środki sygnalizacyjne.
   – sprzęt pokładowy.
   – sprzęt awaryjny.
   – sprzęt przeciwpożarowy.

4.Silniki i urządzenia napędowe.
-Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarne benzynowe i wysokoprężne. Zasady działania silników dwu i czterosuwowych.
– Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.
– Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi – sposoby smarowania, waga, moc,                                       
-Zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.
-Obsługa i konserwacja silników spalinowych: układu paliwowego, smarowania, chłodzenia, instalacji elektrycznej i akumulatorów.
-Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.
-Postępowanie z silnikiem zamoczonym.
-Okresowa konserwacja silnika – odstawienie posezonowe.
-Urządzenia napędowe jachtów motorowych.
   – mechanizmy przenoszenia napędu, przekładnie redukcyjne i typu Z, wały napędowe,
   – budowa i zasada działania śruby napędowej oraz jej parametry. Zakładanie i zdejmowanie śruby napędowej oraz jej dobieranie do silnika,
   – Budowa i zasada działania pędnika strugo-wodnego  (wirnika, kierownicy, strugi, łożyska gumowego, urządzenia sterowego i wstecznego),
   – Bezpieczeństwo podczas eksploatacji silnika i akumulatorów.

5.Prace bosmańskie.
-Podstawowe wiadomości o linach.
-Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy (węzły: prosty, płaski, szotowy, refowy, holowniczy, buchtowanie lin).
-Łączenie lin z osprzętem (węzły: knagowy, wyblinka, kotwiczny, cumowe, ratowniczy, ósemka)
-Zakończenia lin miękkich (stopienie końca liny, opaska).
-Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.

6.Locja śródlądowa.
-Szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.
-Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.
-Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.
-Budowle hydrotechniczne – progi, zapory, kanały, stopnie wodne, śluzy, pochylnie, zabudowa skarp.
-Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej, oraz holowanych i pchanych zestawów sprzężonych.
-Polskie szlaki żeglugowe.
-Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.


7.Meteorologia.
-Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.
-Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).
-Wykorzystanie prognoz  radiowych i telewizyjnych oraz internetowych do przewidywania zmian pogody.

8.Ratownictwo.
-Ratownictwo człowieka.
    – podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia.
    – podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej.
    – transport chorego i przekazanie lekarzowi.
    – zawartość podręcznej apteczki.
-Ratownictwo sprzętu.
    – sprzęt ratunkowy na jachcie motorowym.
    – podstawowe zasady udzielania pomocy innym jednostkom pływającym.
    – zachowanie się w czasie awarii własnego jachtu motorowego.
    – samo-ratownictwo w przypadku wpadnięcia do rzeki lub jeziora.
    – awaryjne środki łączności (tel. komórkowy).
    – holowanie uszkodzonego sprzętu.
    – lokalizacja zatopionego sprzętu.
    – postępowanie w przypadku pożaru.
    – postępowanie w przypadku konieczności opuszczenia jachtu.

9.Ochrona środowiska i etyka wodniacka.
-Podstawowe problemy ochrony środowiska: hałas, zanieczyszczenie wody, powietrza gleby.
-Ochrona przyrody wodnej i lądowej.
-Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych, na imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.
-Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych oraz przebywania na przystaniach.

10.Manewrowanie jachtem motorowym.
– Manewrowanie na silniku:
   – odchodzenie i dochodzenie do pomostu.
   – pływanie kursem prostym i cyrkulacja.
   – stawanie na boji i na kotwicy.
   – podejście do przedmiotu pływającego na wodzie (manewr “człowiek za burtą”).
-Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.
-Praca w charakterze członka załogi.
-Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale *.
-Przechodzenie śluz i jazów *.
-Pływanie w trudnych warunkach pogodowych *.

Wymagania dla uzyskania patentu motorowodnego

Wiedza teoretyczna:

 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  1. budowa silników,
  2. obsługa i konserwacja silników,
  3. zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  4. podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  1. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  2. mapy i przewodniki,
  3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  4. postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  5. udzielanie pierwszej pomocy,
  6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  1. skala prędkości wiatru,
  2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  3. komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  1. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  2. b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  3. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

Egzamin sternik motorowodny – zazwyczaj barka/przystań ul. Tyniecka 16 ( obok Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie ) lub klub HORN – zalew bagry

test jednokrotnego wyboru wyboru 75 pytań max 10 błędów

praktyka manewry takie jak

 • “człowiek za burtą”
 • podejście i odejcie
 • cumowanie
 • węzły
 • komunikacja na pokładzie – komendy, czynności etc
 • symulowane pływanie w trybie egzaminacyjnym